نشست علمی مسائل نوپدید در حکمرانی آینده نگر

❇️نظام مسائل حکمرانی آینده

ارائه دهنده: دکتر غلامرضا گودرزی

❇️ موضوعات و مسائل نوپدید آینده

ارائه دهنده: دکتر محمدمهدی ذوالفقارزاده

دیدگاه ها غیرفعال است