نشست علمی ناگهایندهای نوظهور

ارائه دهندگان:
❇️دکتر احد رضایان (پسادکترا آینده پژوهی دانشگاه تهران)
❇️دکتر علی ذاکری (عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان و اندیشکده آینده پژوهی)

دیدگاه ها غیرفعال است