نشست علمی نوسرمایه داری و فرهنگ مصرف

❇️ارائه دهنده : دکتر مسلم ناظمی (پژوهشگر حوزه دیجیتال ، دکتری آینده پژوهی از مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور)

دیدگاه ها غیرفعال است