نشست همگرایی ماشین و انسان

❇️ارائه دهنده : دکتر علی ذاکری (دکترای آینده پژوهی و عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع و آینده پژوهی دانشگاه اصفهان)

دیدگاه ها غیرفعال است