نشست علمی پسا حقیقت (Post Truth)

❇️ارائه دهنده : محمد لسانی (مدرس سواد رسانه و مشاور و مجری پروژه های نوآورانه ارتباطی)

دیدگاه ها غیرفعال است