چک لیست بخش مسأله‌یابی بوم نوآیند ۲ (پرسش و پاسخ)


❇️ارائه چک لیست مسأله یابی  **   ارائه دهنده: دکتر نصر اصفهانی
❇️ارایه بوم تکمیل شده بعنوان مثال آموزشی  **  ارائه دهنده: دکتر احمد کوهی
❇️پرسش و پاسخ بخش درک تغییر  **  ️ارائه دهنده: دکتر فخرالدین نادری

دیدگاه ها غیرفعال است