کارگاه بوم مسائل نوآیند (بخش مسأله‌یابی آینده – مربیان)


❇️دکتر احمد کوهی (مدیر گروه آینده پژوهی دفتر مطالعات بنیادین حکمرانی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی )

❇️خانم دکتر مریم اردبیلی (پزشک و دکترای آینده پژوهی و مدیر امور بانوان شهرداری تهران)

❇️دکتر فخرالدین نادری (دکتری آینده پژوهی ، دبیر کمیته آینده نگاری فناوری های نوظهور ستاد توسعه حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی ریاست جمهوری )

دیدگاه ها غیرفعال است