آخر هفتۀ نوآیندی با موضوع «مسائل نوپدید فرق، ادیان و مذاهب»

خرداد ۲۰, ۱۴۰۲
آخر هفتۀ نوآیندی با موضوع «مسائل نوپدید فرق، ادیان و مذاهب» آخرهفته های نوآیندی را ...

آخر هفتۀ نوآیندی با موضوع «آموزش آینده»

خرداد ۲۰, ۱۴۰۲
آخر هفتۀ نوآیندی با موضوع «آموزش آینده» آخرهفته های نوآیندی را می توان یک «ویکند ...

آخر هفتۀ نوآیندی با موضوع «مساله های اجتماعی آینده»

خرداد ۲۰, ۱۴۰۲
آخر هفتۀ نوآیندی با موضوع «مساله های اجتماعی آینده» آخرهفته های نوآیندی را می توان ...

آخر هفتۀ نوآیندی در اصفهان

خرداد ۲۰, ۱۴۰۲
آخر هفتۀ نوآیندی در اصفهان بنیاد نخبگان استان اصفهان با همکاری پژوهشکده مهرستان و مرکز ...

آخر هفتۀ نوآیندی ۱ دی

خرداد ۲۰, ۱۴۰۲
آخر هفتۀ نوآیندی ۱ دی آخر هفته نوآیندی  با محوریت: مسائل نوپدید زنان و خانواده  ...