نظام حکمرانی، سیاستگذاری و تقنین کشور برای مواجهه پیش دستانه و آینده نگرانه با مسائل و موضوعات، نیازمند کشف مسـئله های نوپدید آینده حکمرانی میباشد. نظام حکمرانی با تمرکز بر مسـئله های آینده میتواند توان مواجهه خود با مسائل را افزایش دهد، از اتلاف پنجره فرصت سـیاستی جلوگیری کند و فرصـتهای جدید در برابر تهدیدات را خلق کند. با این حال، حدس و کشف مسئله های نوپدید آینده نیازمند خلاقیت و نوآوری است و بدین منظور خروج از چارچوبهای فکری و مراجعه به گشودگی ذهنی جوانان، صاحبان ایـده و متخصصان دانش های مختلف به شـدت مورد نیاز است.

با توجه به این هـدف و برای قراردادن مسـئله های نوپدید در دستورکار نظام تقنین، حکمرانی و سیاستگذاری کشور، مرکز پژوهشهای مجلس با محوریت دفتر مطالعات حکمرانی اقدام به برگزاری رویداد ملی نوآینـد نموده است. پس از اجرای موفق رویـداد در دو سـال گذشـته، رویـداد نوآینـد ۳ در راسـتای جـذب مشـارکت عمومی، نخبگانی و دانشگاهی برگزار میگردد.

این رویداد در چند فصل موضوعی اجرا خواهد شد؛ در فصل اول به موضوع هوش مصنوعی پرداخته میشود. اینکه هوش مصنوعی چه تاثیری بر موضوعات و حیطه های مختلف می گذارد، چه پیامدهایی به دنبال توسعه هوش مصنوعی در موضوعات مختلف پدید خواهد آمد و در اثر آن چه مسائل نوپدیدی در آینده خواهیم داشت؛ در واقع رویداد نوآیند۳ در فصل اول خود به دنبال کشف مسائل نوپدید آینده در عرصه هوش مصنوعی است. برای رسیدن به موضوعات و مسائل نوپدید آینده و ایجاد مشارکت عمومی در میان نخبگان، اندیشمندان، صاحب نظران و دغدغه مندان این موضوع، از طریق سه محور عمل خواهیم کرد: دریافت ایده ها از طریق سایت رویداد، برگزاری پیش رویدادهای استانی، اجرای نشست های تخصصی.

شورای راهبردی نوآیند۳ 

هسته اصلی نوآیند ۳

مشاورین نوآیند۳ 

زمان بندی رویداد