روز اول

۲۱ تیر ۱۴۰۲

۸:۰۰

پذیرش

۹:۰۰

سالن آمفی تئاتر:
تبیین فرآیند اجرایی

۹:۱۵

سالن آمفی تئاتر:
تبیین کار گروهی

۹:۳۰

سالن سلف:
کار تیمی

۱۲:۰۰

نماز و ناهار

۱۳:۳۰

سالن آمفی تئاتر:
کارگاه ارائه موثر

۱۴:۳۰

سالن سلف:
کار گروهی تکمیل بوم و آماده‌سازی ارائه

۱۹:۰۰

پایان روز اول

روز دوم

۲۲ تیر ۱۴۰۲

۷ تا ۱۰

طبقه ۶:
پنل داوری بوم

۸:۳۰ تا ۱۲

طبقه ۱۰:
پنل داوری ارائه موثر

۱۲

نماز و ناهار

۱۳:۳۰

بازدید از موزه مجلس

۱۵:۰۰

سالن آمفی تئاتر:
اختتامیه

۱۸:۰۰

پایان رویداد نوآیند ۲

بشتابید!

زمان برگزاری رویداد بسیار نزدیک است.

 • ۰۰

  روز

 • ۰۰

  ساعت

 • ۰۰

  دقیقه

 • ۰۰

  پانیه