نوآیند:

 

 

رویداد ملّی شناسایی مسائل نوپدید آیندۀ حکمرانی ایران

 

 

رویداد نوآیند به همت گروه آینده پژوهی دفتر حکمرانی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی هر سال برگزار می گردد.

پوستر نوآیند
پوستر نوآیند

دربارۀ نوآیند

رویداد ملّی شناسایی مسائل نوپدید آیندۀ حکمرانی ایران

دفتر آینده پژوهی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با هدف بررسی دقیق تر و عمیق تر مسائل آینده کشور در حوزۀ حکمرانی، و پیگیری و ارائه ی مشاوره های سیاستی به نمایندگان در این حوزه و پیگیری طرح ها و لوایح مرتبط با این موضوع تاسیس شده است. این دفتر جهت استفاده از ایده های نو و طرح های نوآورانۀ اندیشمندان و دانشجویان دغدغه مند در این حوزه، رویداد نوآیند را هر سال برگزار خواهد کرد.

حامیان رویداد ملی نوآیند